News

บริษัท แอล.ที.(เลี่ยงไถ่) พลาสแพค จำกัด
การตัดแปลงและตกแต่งรูปแบบขวด

การตัดแปลงและตกแต่งรูปแบบขวด


การตัดแปลงและตกแต่งรูปแบบขวดเป็นกระบวนการสำคัญที่มีผลต่อลักษณะที่สวยงามและความสมบูรณ์ของขวดพลาสติก ซึ่งมีหลายวิธีที่สามารถใช้ในการตัดแปลงและตกแต่งรูปแบบขวด ต่อไปนี้คือบางวิธีที่สามารถนำมาใช้ได้

Read more
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)


การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เป็นขั้นตอนที่นำเสนอโครงสร้างและรายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่มีเช่น รูปร่าง, วัสดุ, และฟังก์ชันที่คาดหวัง. นี่คือขั้นตอนและปัจจัยที่สำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์.

Read more
การเตรียมวัสดุสำหรับกระบวนการฉีดพลาสติก

การเตรียมวัสดุสำหรับกระบวนการฉีดพลาสติก


การเตรียมวัสดุสำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้น, การเตรียมวัสดุที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างมาก. นี่คือขั้นตอนในการเตรียมวัสดุขึ้นรูปพลาสติก

Read more
การเลือกแม่พิมพ์ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

การเลือกแม่พิมพ์ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก


การเลือกแม่พิมพ์ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ตัวเลือกของแม่พิมพ์มีผลต่อลักษณะทางเทคนิค, ความสามารถในการผลิตของระบบ, ราคา, และเป็นต้น. นี่คือบางปัจจัยที่สำคัญในการเลือกแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปพลาสติก

Read more
การเลือกวัสดุแม่พิมพ์

การเลือกวัสดุแม่พิมพ์


การเลือกวัสดุแม่พิมพ์เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการทำแม่พิมพ์เพื่อการขึ้นรูปพลาสติก วัสดุที่ถูกเลือกมีผลต่อคุณภาพของแม่พิมพ์, ความทนทาน, และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต. นี้คือบางวัสดุที่มักจะใช้ในการทำแม่พิมพ์พลาสติก

Read more
การสร้างส่วนประกอบของแม่พิมพ์

การสร้างส่วนประกอบของแม่พิมพ์


การสร้างส่วนประกอบของแม่พิมพ์เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการทำแม่พิมพ์ เนื่องจากส่วนประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำให้กระบวนการฉีดพลาสติกเป็นไปได้. นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างส่วนประกอบของแม่พิมพ์

Read more

Copyright © 2024 ltplaspack.com All rights reserved.รับทำเว็บไซต์ by SiNGHADEVELOP CO.,LTD.