ผลงานของเรา

บริการของเรา

การฉีดและรับฉีดพลาสติก
การเป่าขึ้นรูปพลาสติก
ผลิตและรับจ้างผลิต
รับสั่งทำแม่พิมพ์
บริการซิลค์สกรีน (สกรีนขวดและฝา)
การจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม 1
ข่าวสารกิจกรรม 1

ข่าวสารกิจกรรม 2
ข่าวสารกิจกรรม 2

ติดต่อเรา

Copyright © 2023 l yourdomain.com. All rights reserved.